Finestra de fusta amb vidre senzill

Tots els càlculs anteriors estan realitzats amb PVC de tres càmares U (1.8 W/m²K)
Les nostres finestres son de PVC de 5 càmares U (1.3 W/m²K)
Disposem de fusteria sistema GENEO® certificat per a cases pasives U (0.79 W/m²K)

Quan més baix és el valor. U (W/m²K) més aïllament aconseguirem

L’esquema anterior està extret de la “Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios” del Ministeri d’Indústria.